Vusta khen tặng

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (viết tắt là Vusta) đã nhiều lần khen tặng và đánh giá Thiện Chí là một tổ chức phi chính phủ gương mẫu. Chính quyền tỉnh cũng đề nghị Thiện Chí truyền đạt kinh nghiệm và giúp đỡ các tổ chức phi chính phủ cũng như các tổ chức khác tại địa phương.