Tổng LSQ Mỹ

2014: hỗ trợ chương trình bình đẳng giới và GDGT tại HTN (giai đoạn 1) với tổng số tiền USD 19,385

2015: hỗ trợ chương trình bình đẳng giới và GDGT tại HTN (giai đoạn 2) với tổng số tiền USD 19,489

2015: hỗ trợ chương trình học bổng và GDGT tại Đức Linh với tổng số tiền USD 19,626