Unilever tv

2009: Hỗ trợ hồ chứa nước tại Hàm Thuận Nam với tổng số tiền VND 478,080,000

2014: Hỗ trợ hồ lọc nước phèn tại Đức Linh với tổng số tiền VND 480,000,000