contact_us

Thiện Chí Hàm Thuận Nam

Ngã 2, Phú Sum ,  xã Hàm Mỹ

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

ĐT: +84(0) 252 3 8 99 224

Email: thienchi.hamthuannam@gmail.com

Văn Phòng Thiện Chí

Ngã 2, Phú Sum,  xã Hàm Mỹ,

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

ĐT: +84(0) 252 3 899 224

Email: thienchi.hamthuannam@gmail.com

   

Thiện Chí Tánh Linh

D15, xã Lạc Tánh

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

ĐT: +84(0) 252 3 8 80 655

Email: thienchi.tanhlinh@gmail.com

Thiện Chí Đức Linh

36 đường Ngô Quyền, tổ 3, khu phố 6,
Thị trấn Đức Tài,

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

ĐT: +84(0) 252 35 10 452

Email: thienchi.duclinh@gmail.com

Tầm nhìn

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị

Chúng tôi phấn đấu hướng tới một xã hội công bằng, bình đẳng và trong đó người dân nghèo sẽ nhìn thấy những vấn đề cản trở sự phát triện của địa phương và khuyến khích họ tham gia gắn bó, hợp lực cùng nhau vượt khó nhằm nâng cao đời sống của cộng đồng.