Ban quản lý Thiện Chí

 • Ông Nguyễn Văn Thân – Giám đốc trung tâm Thiện Chí, đồng thời là giám đốc vùng dự án huyện Tánh Linh
 • Bà Lê Thị Yến Hằng – Phó giám đốc trung tâm Thiện Chí, đồng thời là giám đốc vùng dự án huyện Đức Linh
 • Bà Lương Thị Phi Loan – Giám đốc vùng dự án huyện Hàm Thuận Nam
 • Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó giám đốc dự án huyện Tánh Linh
 • Ông Nguyễn Nhất Hoàng – Phó giám đốc dự án huyện Tánh Linh
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên – Phó giám đốc vùng dự án huyện Đức Linh
 • Bà Phan Thị Hà – Phó giám đốc vùng dự án huyện Đức Linh
 • Ông Lê Phạm Mạnh Hưng – Phó giám đốc vùng dự án huyện Đức Linh
 • Bà Nguyễn Huỳnh Thu Huyền – Phó giám đốc vùng dự án huyện Hàm Thuận Nam
 • Cô Vũ Thị Ánh – Phó giám đốc trung tâm Thiện Chí; Phó giám đốc vùng dự án huyện Hàm Thuận Nam kiêm Chuyên viên gây quỹ
 • Cô Nguyễn Thị Bích Nguyên – Chuyên viên gây quỹ