Tầm nhìn

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị

Chúng tôi phấn đấu hướng tới một xã hội công bằng, bình đẳng và trong đó người dân nghèo sẽ nhìn thấy những vấn đề cản trở sự phát triện của địa phương và khuyến khích họ tham gia gắn bó, hợp lực cùng nhau vượt khó nhằm nâng cao đời sống của cộng đồng.  

Trang chủ