HSBC

2012: Hỗ trợ 8 trung tâm vi tính cho trường tiểu học với tổng số tiền USD 13,800

2014: Hỗ trợ hồ lọc nước phèn tại Đức Linh với tổng số tiền USD 5,720

2016:Hỗ trợ 8 khu thể chất mẫu giáo tại Đức Linh: USD 6,645

2016: Hỗ trợ hồ lọc nước phèn tại Đức Linh: USD 6,818

2016: Hỗ trợ xây sân trường và sửa chữa bàn ghế 8 trường tiểu học và trung học cơ sổ tại Hàm Thuận Nam: USD 6,773