Đặc điểm địa lý

Đặc điểm địa lý cơ bản các vùng dự án Thiện Chí triển khai hoạt động. Dữ liệu

  Đức Linh Tánh Linh Hàm Thuận Nam
Diện tích 53,091 ha 76,399ha 105,178 ha
Dân số 133,587 106,393 105,183
Tỉ lệ dân tộc thiểu số 3% 14.6% 4.1%
Nhóm dân tộc K’ho, Châu Ro Tay, Thai, Muong, Nung,Gia rai, E de, K’ho, Cham, Chơ Ro, Dao, Raglai, Xtieng Raglai, Cham, K’ho  
Kinh tế nông nghiệp 75% 81% 75%
Các ngành kinh tế khác 25% (làm gạch,xây dựng, buôn bán nhỏ ) 19% (làm gạch, xây dựng, buôn bán nhỏ) 25% (đánh bắt thủy sản, làm gạch)
Tổng số xã/ số xã được Thiện Chí hỗ trợ 13 / 11 14 / 14 13 / 13
Bình quân thu nhập của người dân trong huyện/ thu nhập người dân nghèo 3,450,000 VND (USD $149) /
495,000 VND (USD $21) 
3,389,000 VND (USD $146) /
480,000 VND (USD $21) 
3,650,000 VND (USD $157) / 515,000 VND (USD $22) 
Tỉ lệ hộ dân hiện dùng nước sạch 0% 1.5% 5%

Trang chủ