LSQ Pháp

2012: Chương trình tập huấn sức khỏe cho phụ nữ và khám mắt cho học sinh với tổng số tiền là EUR 15,000

2014: Chương trình GDGT và phòng ngừa lạm dụng tình dục tại Tánh Linh với tổng số tiền là EUR 8,000

2015: Chương trình GDGT và phòng ngừa lạm dụng tình dục tại Hàm Thuận Nam với tổng số tiền là EUR 11,611