Mục lưu trữ: Uncategorized

Unilever tv

2009: Hỗ trợ hồ chứa nước tại Hàm Thuận Nam với tổng số tiền VND 478,080,000

2014: Hỗ trợ hồ lọc nước phèn tại Đức Linh với tổng số tiền VND 480,000,000

Tổng LSQ Mỹ

2014: hỗ trợ chương trình bình đẳng giới và GDGT tại HTN (giai đoạn 1) với tổng số tiền USD 19,385

2015: hỗ trợ chương trình bình đẳng giới và GDGT tại HTN (giai đoạn 2) với tổng số tiền USD 19,489

2015: hỗ trợ chương trình học bổng và GDGT tại Đức Linh với tổng số tiền USD 19,626

LSQ Pháp

2012: Chương trình tập huấn sức khỏe cho phụ nữ và khám mắt cho học sinh với tổng số tiền là EUR 15,000

2014: Chương trình GDGT và phòng ngừa lạm dụng tình dục tại Tánh Linh với tổng số tiền là EUR 8,000

2015: Chương trình GDGT và phòng ngừa lạm dụng tình dục tại Hàm Thuận Nam với tổng số tiền là EUR 11,611

Tổng LSQ Úc

2012: Chương trình hồ lọc nước phèn cho 50 hộ dân nghèo tại Đức Linh với tổng số tiền VND 164,535,000

2013: Chương trình cải thiện cơ sở vật chất và môi trường học tập cho học sinh tại Hàm Thuận Nam với tổng số tiền  VND 176,508,000

AVI

2012: Chương trình hỗ trợ trung tâm vi tính cho học sinh nông thôn với tổng số tiền  AUD 10,202

2014: Chương trình hộp học tập cộng đồng với tổng số tiền AUD 9,976

AmCham

2012: Chương trình cải thiện sức khỏe cho phụ nữ nông thôn với tổng số tiền VND 100,520,000

2013: Chương trình hỗ trợ hồ lọc nước phèn cho 27 hộ dân nghèo tại Đức Linh với tổng số tiền VND 100,926,000

BBGV

2012: Chương trình hỗ trợ trung tâm vi tính cho 6 trường tiểu học với tổng kinh phí VND 169,000,000 

2013: Hỗ trợ nhà vệ sinh cho 8 trường mẫu giáo với tổng số tiền VND 207,000,000