Tỉnh Bình Thuận

Tại sao chúng tôi chọn tỉnh Bình Thuận?

Thiện Chí hiện nay hoạt động tại 3 huyện nông thôn nghèo thuộc tỉnh Bình Thuận. Vào năm 1993, Chính quyền địa phương  (CQĐP) tỉnh Bình Thuận nhiệt tình kêu gọi các tổ chức NGO hoạt động tại địa phương – Có được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía CQĐP chính là một trong những động lực to lớn thúc đẩy chúng tôi triển khai các dự án tại vùng.  Các thành viên chủ chốt của trung tâm Thiện Chí hiện tại đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tạo được niềm tin đối với CQĐP và người dân nơi đây.

Với tỷ lệ người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tương đối cao tại Bình Thuận, trong khi họ lại hạn chế tiếp cận nhiều nguồn lực hỗ trợ để giải quyết nhu cầu địa phương. Là một đối tác với CQĐP, Thiện Chí đã đề xuất nhiều chương trình hỗ trợ nhằm hướng đến một tương lai tốt hơn cho người dân của tổng 38 xã trên địa bàn 3 huyện.

Trang chủ