BBGV

2012: Chương trình hỗ trợ trung tâm vi tính cho 6 trường tiểu học với tổng kinh phí VND 169,000,000 

2013: Hỗ trợ nhà vệ sinh cho 8 trường mẫu giáo với tổng số tiền VND 207,000,000