AVI

2012: Chương trình hỗ trợ trung tâm vi tính cho học sinh nông thôn với tổng số tiền  AUD 10,202

2014: Chương trình hộp học tập cộng đồng với tổng số tiền AUD 9,976