Tổng LSQ Úc

2012: Chương trình hồ lọc nước phèn cho 50 hộ dân nghèo tại Đức Linh với tổng số tiền VND 164,535,000

2013: Chương trình cải thiện cơ sở vật chất và môi trường học tập cho học sinh tại Hàm Thuận Nam với tổng số tiền  VND 176,508,000