AmCham

2012: Chương trình cải thiện sức khỏe cho phụ nữ nông thôn với tổng số tiền VND 100,520,000

2013: Chương trình hỗ trợ hồ lọc nước phèn cho 27 hộ dân nghèo tại Đức Linh với tổng số tiền VND 100,926,000