AirAsia Foundation

2014: Chương trình xe đạp tre tại Hàm Thuận Nam với tổng số tiền VND: 360,000,000