Donate

 • TT HO TRO VA PHAT TRIEN CONG DONG THIEN CHI
 • Bank : Ngân hàng đầu tư và phát triển Bình Thuân
 • BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF BINH THUAN
 • 286A Tran Hung Dao, Phan Thiet – Binh Thuan
 • No. CIF :  1039766
 • BIDVVNVX 611
 • No.Compte : 61110.000033081 (VND)
 • [Current account]

 

 • TT HO TRO VA PHAT TRIEN CONG DONG THIEN CHI
 • Bank : Ngân hàng đầu tu và phát triên Bình Thuân
 • BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF BINH THUAN
 • 286A, Tran Hưng Đạo, Phan Thiết – Bình Thuận
 • No. CIF :  1039766
 • BIDVVNVX 611
 • No.Account: 61110.370008755 (US$)

 

 • TT HO TRO VA PHAT TRIEN CONG DONG THIEN CHI
 • Bank : Ngân hàng đầu tu và phát triên Bình Thuân
 • BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF BINH THUAN
 • 286A, Trần Hưng Đạo, Phan Thiết – Bình Thuận
 • Swift code : BIDVVNVX  611
 • Account number : 61110.140008374 (euro)

Home