Đặc điểm địa lý cơ bản các vùng dự án Thiện Chí triển khai hoạt động. Dữ liệu

 Đức LinhTánh LinhHàm Thuận Nam
Diện tích53,091 ha76,399ha105,178 ha
Dân số142,980112,26796,076
Tỉ lệ dân tộc thiểu số2%9.5%4.5%
Nhóm dân tộcK’ho, Châu RoTay, Thai, Muong, Nung,Gia rai, E de, K’ho, Cham, Chơ Ro, Dao, Raglai, XtiengRaglai, Cham, K’ho  
Kinh tế nông nghiệp73%81%80%
Các ngành kinh tế khác27% (làm gạch,xây dựng, buôn bán nhỏ )19% (làm gạch, xây dựng, buôn bán nhỏ)20% (đánh bắt thủy sản, làm gạch)
Tổng số xã/ số xã được Thiện Chí hỗ trợ13 / 1114 / 1313 / 13
Bình quân thu nhập của người dân trong huyện/ thu nhập người dân nghèo1,500,000 VND (USD 70) /
400,000 VND (USD 19) 
2,500,000 VND (USD 116) /
400,000 VND (USD 19) 
2,403,027 VND (USD 112) / 450,000 VND (USD 21) 
Tỉ lệ hộ dân hiện dùng nước sạch0%1.5%5%