Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động về phát triển cộng đồng tại địa phương...