Our board

Mr Nguyễn Phú Hoành – master of community development (Chairman)
Mr. Nguyễn Văn Thân - Thien Chi managing director and Tanh Linh director (CV)
Mr Phạm Kim Sắc – doctor professor
Mr Đổ Tường Phước – doctor
Mr Nguyễn văn Giỏi - doctor
Mr Trần đình Quý – lawyer
Mr Dương Nguyên Khang - doctor
Ms Diệu Lan – doctor
Mr Bernard Kervyn – director, Mekong Plus (CV)

Other key cadres

Lê Thị Yến Hằng, director of the Đức Linh Project (CV)
Lương Thị Phi Loan, dir...More >>

Our management team

- Mr Nguyen Van Than : Thiên Chí Managing Director and Director of Tánh Linh district project site ( CV )
- Ms Le Thi Yen Hang : Thiên Chí Vice-Managing Director and Director of Đức Linh district project site
- Ms. Luong Thi Phi Loan
- Mrs Nguyen Thu Huyen Huynh
- Mr. Nguyen Huu Nghia
- Mr Le Pham Manh Hung
- Ms Nguyen Thi Ngoc Quyen
- Mrs Phan Thi Ha
........More >>